Vastuunkanto – menestyksen avain

Vastuullisuus

Jussila Group tiedostaa toimintansa vaikuttavan sen toiminta-alueella paikallisyhteisöihin, ympäristöön ja henkilöstöön sekä yhtiön sidosryhmiin. Jussila Groupin yritysvastuu jakaantuu kolmeen pääosa-alueeseen:

  • taloudellinen vastuu
  • ympäristöstä huolehtiminen
  • henkilöstön hyvinvointi

Jussila Groupin vastuullisuus näkyy päivittäisessä toiminnassa johtamisesta lähtien. Vastuullisuus, joka on yksi yhtiön viidestä arvosta, luo yhdessä muiden arvojen kanssa perustan yhtiön toiminnalle ja sen kehittämiselle.

Kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Jussila Group ottaa kaikessa liiketoiminnassaan huomioon toiminnan taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset näkökohdat. Vastuullisella toiminnallaan Jussila Group turvaa sekä nykyiset että myös tulevaisuuden toimintaedellytyksensä.

Kestävän toiminnan edellytyksinä ovat asiakastyytyväisyys, liiketoiminnan kannattavuus, kilpailukyky, vastuullinen johtaminen, osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä jatkuva parantaminen toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Vastuullisia toimintatapoja kehitetään jatkuvasti niin yrityksen sisällä havaittujen kehittämistarpeiden kuin sidosryhmiltä saatavan palautteen pohjalta.

Jussila Group Oy on jäsen Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinonharjoittajille ja yrityksille suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi- tai alihankintasopimuksen yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava Kumppani -ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvitse enää toimittaa.