24.8.2016

Jussila Group Oy valittu Kuuroskosken pohjapadon korjausurakoitsijaksi

Tornionlaakson Voiman mediatiedote

Kuuroskosken pohjapatoa korjataan

Tornionlaakson Voima Oy:llä, jonka omistavat tasaosuuksin PVO-Vesivoima Oy ja Tornionlaakson Sähkö Oy, on kolme vesivoimalaa Tengeliönjoen vesistössä. Suurimman voimalaitoksen, Portimokosken, alapuolisella joki –osalla Aavasaksan kupeessa on Kuuroskosken pohjapato. Pohjapadossa on myös veneenvetoluiska. Pohjapato on rakennettu 80 –luvun loppupuolella Portimokosken voimalaitoksen valmistumisen jälkeen. Vuosien kuluessa varsinkin runsasvetiset kevättulvat jäiden lähtöineen ovat kuluttaneet pohjapatoa ja siinä olevaa veneenvetoluiskaa. Viimeksi padon rakenteita on korjattu 90 –luvun alkupuolella.

Tornionlaakson Voima Oy on edellisinä vuosina teettänyt Kuuroskosken pohjapadon korkeusasemasta mittauksia, joiden mukaan padon harja on pääosin oikeassa korkeudessa. Pato on kulunut pääasiassa molempien rantojen puoleisista päistä sekä veneenvetoluiskan molemmilta puolin. Myös veneenvetoluiska on kärsinyt jonkin verran vaurioita. Yhtiö teetti patorakenteiden ja veneenvetoluiskan korjaussuunnitelman Caverion Suomi Oy:llä. Suunnitelman on laatinut kunnossapitoinsinööri Juha Veijola, jolla on pitkäaikainen kokemus vesivoimaan liittyvien rakenteiden kunnossapidosta ja korjaamisesta.

Yhtiö kilpailutti pohjapadon korjaamisen. Urakkakilpailun voitti iiläinen Jussila Group Oy, jolla on runsaasti kokemusta vastaavanlaisten pohjapatojen korjaamisesta mm. PVO-Vesivoimalle. Padon korjaaminen on urakoitsijalle haasteellinen työ, koska veden tulo padolle ei lopu kokonaan. Portimokosken voimalaitoksen yläkanava ohittaa vanhan uoman, johon kesäaikana on laskettava ns. huuhteluvettä vähintään 2 kuutiometriä sekunnissa. Lisäksi Portimojärven säännöstelyväli on kesäaikaan vain ½ metriä, joten vettä voidaan varastoida järveen maksimissaan 3 vuorokautta. Mikäli vedentulo on runsasta, niin se vaikeuttaa padon ja veneenvetoluiskan korjaamista. Pahimmillaan runsas veden tulon voi jopa siirtää korjaustyön seuraavaan vuoteen.  

Padon korjaus pyritään valmistelemaan hyvin etukäteen mm. suunnittelemalla säännösteltyjen järvialtaiden käyttöä sekä läjittämällä etukäteen padon korjauksessa tarvittavat kivet ja maa-ainekset pohjapadon päiden läheisille ranta-alueille. Lisäksi korjaustyö tehdään kolmivuorotyönä, jolloin siitä voi aiheutua jonkin verran meluhaittaa lähialueiden asukkaille. Valmistelevia töitä tehdään maanantaista 29.8. alkaen mm. ajamalla maa-aineksia ranta-alueille. Varsinainen korjaustyö on suunniteltu tehtävän maanantaista 5.9. alkaen. Kolmivuorotyönä korjauksen kestää 3 vuorokautta.   

Lisätietoja:

Korjaustyöstä tietoja antavat Jussila Group Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Jussila puh. 0400 887 268 ja Tornionlaakson Voima Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hukkanen puh. 040 129 3776.